معرفی وبلاگ
از دیده رود هر آنکه از دل برود.....از دل نــــرود هر آنکه از دیده برفت**ا
صفحه ها
دسته
هـــم کلبه ای های گلـــــم
ستاره بی فروغ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 185902
تعداد نوشته ها : 79
تعداد نظرات : 270
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

  میدونم واست عجیبــه اینهمــه اصــرار و خـــواهش

  اینهمـــه خـواستــن دستــات بــدونِ حتــی نــــوازش

  میـــدونم واســت ســؤالــه واســه تــو گــریــۀ دردم

  میـگـذری ازمـــن ومیـری امـــــا مــن بــاز بــرمیـــگردم

  میــدونم بــرات عجیبــه مــن بـا اون همــــه غــــرورم

  پـیـــش همــــۀ بدیهـــات چــه جــوری بـــازم صبـــورم

  میــدونـم واســت ســــؤاله کـــه چــــــرا پیشـت حـقیــرم

  میــگذری از مــن و میــری بــاز سراغـــت ومیــگـیــرم

  بــه همیـــن سادگــــی رفتــــی....

  بــــی خـداحـافــظ عــــزیــــزم.....

  سهــم تــو شـــد روز تــازه سهــم مــن اشــک کـه بــریــزم

  بـــه همیــن سادگــی کــم شــد،عمــر گلبــــوتـه تــو دستـــم

  گلــه ازتـــو نــیســت میـدونـم،خــــودم اینــو ازتــو خـواستــم

  بـــه جـــون ستـــاره هــامـون؛تــــوعــــزیــــزتـــــــراز چشــــامی

  هـــرجـــا هستـــی خـــوب و خـــوش بـــاش

  تـــــا ابــــــــد بـغــض صِــــدامــــی

  تـــو رو مـحــض لـحـظـــــه هــامـون  نشــه بــاورت یــه وقـتــــی

  کـــه دوســـت نـــدارم...

  اینــــو.......

  بـه خـــــــدا گفتــــــم بـــه سخـتـــــی...

  مــن اگــه دوســـت نــداشتــم پــای غمهـــات نـــمی مـونــدم

  واســـت اینـهمـــــه تــــرانـه از تــهِ دل نــمــی خـــــونــدم

  اگــه گفتــم بــرو خـــوبـم واســـه ایــن بــود کــه میــدیـــدم

  داری آب میـشـــی میـمیـــری اینـــو از همـــــــه شنیــــدم

  دارم از دووووریـــــــــت میـــــــــمیـــــــــــرم

  تــــا کنـــــــار مـــــــن نــــــســـــــوزی

  از دلـــــــــــم نــــــــــمـیــری عمــــــرم

  نـفســامـی کـه هنــــــوزی

  تـورو محــض خیــره هــامـون که نـفــس نـفــس خـــدا شد

  از همــــــون لحظـــــه که رفتـــــی

  روحـــــــم از تنــــــم جــــــــدا شــد

  تـــو که تنـهـــا نمی مــونی،مـــنِ تنـــهـــا رو دعـــــا کــن

  خــاطـــــراتمــــــو نگــــــه دار...

  امــــــــا دستـامـــو رهـــــا کـن...

  دســت تـــو اول عشــــقِِ،بســپـرش بــه آخـــــــریــن مـرد

  مـــــردی کــــه پشـــت یـــه دیـــوار واســه چشمــــات گریــــــه میــکـــــرد

  بــه همیـــن سادگــــی رفتــــی....

  بــــی خـداحـافــظ عــــزیــــزم.....

  


1387/12/22 23:45
X